Du är inte inloggad.

Artikel

Moderna definitioner av stress

Under senare år har stressbegreppet undergått en betydelsefull ut­veckling och delvis också en utvidgning. Man har också försökt att utmönstra begreppet med hänvisning till att det blivit urvattnat och att där finns brister i distinktion. Ett viktigt tillskott i försöken att ringa in begreppet är en definition som också omfattar subjektet, dess varseblivning och tolkning av yttre eller inre händelser, något som flera forskare har gjort, även om »det gamla« sättet att definiera stress som en fysiologisk anpassningsprocess fortfarande har företrädare. Detta är viktig då för att bota stress.

Stress brukar i vardaglig vetenskaplig forskning definieras som vil­ket som helst stimulus eller påverkan på organismen som resulterar i kroppsliga funktionsförändringar.

Det finns numera en hel rad observationer, både bland männi­skor och andra primater, som stöder en mer subjektrelaterad defini­tion av stressbegreppet. Individens uppfattning om och upplevelse av stressorn tycks påverka både kvalitet och intensitet i den fysio­logiska reaktionen på ett mycket betydelsefullt sätt.

Bland inflytelserika forskare kan nämnas James Skinner som hävdade att stress skall uppfattas som den enskilda individens unika reaktion på ett stimulus. Reaktionen skall alltså inte betraktas som en ospecifik reaktion på stressorn i sig själv. Andra forskare går ännu ett steg längre och menar att det är i samspelet mellan stres­sorn och individen som den spänning uppträder som leder till stressfysiologiska reaktioner. Flera namnkunniga stressforskare i modern tid ansluter sig till liknande definitioner av stressbegreppet.

Allostas

Förståelsen av kroppens funktioner har under slutet av i9OO-talet för­ändrats på flera punkter. Vi har insett att den optimala fysiologiska reaktionen varierar med påfrestningen och inte befinner sig på en i förväg given och väldefinierad nivå som antytts i jämviktsteorin (ho-meostas). Optimalt blodtryck är inte detsamma vid t.ex. sömn och fysiskt kroppsarbete. Sterling och Eyer betecknar denna flexibla an­passning till skilda påfrestningar för allostas. Med denna insikt och detta begrepp förflyttades de ursprungliga, tämligen statiska före­ställningarna om kroppens funktioner till en mer dynamisk position. Likaså får denna insikt betydande konsekvenser för hur begreppet stress skall definieras på ett konstruktivt och meningsfullt sätt. Detta kan vara av vikt vid stresshantering.


Artiklar skrivna i samma kategori som denna

Bröstförstoring - hur skaffar man sig information?
Effektiva och trygga metoder att ta bort fördelsemärken
Därför ska du inte borsta tänderna!
Maria Åkerberg Baby Kit
Ditt ryggproblem kan vara ischias